วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะประวัติ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เกิดวันที่ 3 สิงหาคม 2507

สถานภาพ

สมรสกับ ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ (ศกุนตาภัย) เวชชาชีวะ มีบุตร 2 คน
1.น.ส.ปราง เวชชาชีวะ
2.นายปัณณสิทธิ์ เวชชาชีวะ

การศึกษา :
-
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
-
โรงเรียนอีตัน (Eton College) ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรีสาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) ประเทศอังกฤษ
-
ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์
-
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน :
-
ปี 2530-2531 อาจารย์ประจำ (ยศร้อยตรี)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (จปร.) เขาชะโงก จังหวัดนครนายก
-
ปี 2532 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
-
ปี 2533-2534 อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
-
ปี 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 (สาธร, ยานนาวา, บางคอแหลม พ.ศ.2535/1, 2535/2) กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์
-
ปี 2538 และปี 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต5 (ดินแดน, ห้วยขวาง, พระโขนง,คลองตัน) กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์
-
ปี 2544 และปี 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
-
ปี 2550 (23 ธ.ค.50) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วนกลุ่ม 6 พรรคประชาธิปัตย์
-
ปี 2535-2537 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
-
ปี 2537-2538 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
-
ปี 2538-2539 ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
-
ปี 2538-2540 โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
-
ปี 2540-2544 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รับผิดชอบ :
- กำกับดูแล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- กำกับดูแล สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
- การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
- กำกับดูแล สนง.คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- กำกับดูแล สนง.คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- กำกับดูแล สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
- การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
- กำกับดูแล สนง.คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- กำกับดูแล สนง.คณะกรรมการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ปี 2541 ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
- ปี 2542 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
- ปี 2548 – 23 กุมภาพันธ์ 2549 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
- ปี 2548 – ปัจจุบัน ปี 2548 – ปัจจุบัน
- 27 กุมภาพันธ์ 2551 -ธันวาคม 2551 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

- ธันวาคม 2551 ปัจจุบัน นายกรัฐมนตรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
-
ปี 2541 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
-
ปี 2542 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

นายกรัฐมนตรีคนที่ 26 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ประวัติ

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เกิดวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2490

สถานภาพ

สมรสกับ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ มีบุตร 3 คน
1.นายยศธนัน วงศ์สวัสดิ์
2.นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์
3.นางสาวชยาภา วงศ์สวัสดิ์

การศึกษา :
-
2513 นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
2516 เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
-
2539 ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
-
2545 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน :
-
6 กุมภาพันธ์ 2551 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ์
-
รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน กรรมการเนติบัณฑิตไทยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
-
มี.ค.- ก.ย.2549 ปลัดกระทรวงแรงงาน
-
พ.ย. 2542 - มี.ค. 2549 ปลัดกระทรวงยุติธรรม
-
ปี 2541 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
-
ปี 2540 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 2
-
ปี 2536 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3
-
ปี 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี
-
ปี 2532 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุร
-
ปี 2531 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุร
-
ปี 2530 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
-
ปี 2529 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา
-
ปี 2526 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
-
ปี 2520 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่
-
ปี 2519 ผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม่
-
ปี 2518 ผู้พิพากษาประจำกระทรวง
-
ปี 2517 ผู้ช่วยผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม
ตำแหน่งที่เคยเป็น
-
ปี 2542- 2549 ประธานกรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร
-
ประธานการมการ ตรวจสอบทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
-
กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
-
กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
-
กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
-
กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
-
กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
-
กรรมการ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
-
กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
-
กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
-
กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
-
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)
-
กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)
-
กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
-
กรรมการ คณะกรรมการอัยการ (กอ.)
-
กรรมการ คณะกรรมการตุลาการ
-
กรรมการ คณะกรรการข้อมูลข่าวสารแห่งชาติ

-

กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
-
ปี 2542 เหรียญจักรพรรติมาลา (จ.ม.ร.)
-
ปี 2540 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
-
ปี 2535 มหาวชิรมงกุฎไทย(ม.ว.ม.)
-
ปี 2532 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
-
ปี 2529 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
-
ปี 2527 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
-
ปี 2523 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

นายกรัฐมนตรีคนที่ 25 นายสมัคร สุนทรเวชประวัติ

นายสมัคร สุนทรเวช เกิดวันที่ 13 มิถุนายน 2478

สถานภาพ สมรสกับ คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช (สกุลเดิม "นาคน้อย")


การศึกษา :
-
โรงเรียนสตรีบางขุนพรหม

- โรงเรียนเทเวศร์ศึกษา
- โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล
- โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- BRYANT &STRATTON INSTITUTE, CHICAGO, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร A.C.C. (โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์)
- นิติศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพมัคคุเทศก์ (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
-
DIP. IN ACCOUNTING AND BUSINESS ADMINISTRATION.


ประวัติการทำงาน :
พ.ศ. 2511-2519 สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
- กรรมการผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มหนุ่มพรรคประชาธิปัตย์
- กรรมการผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มหนุ่มพรรคประชาธิปัตย์
- สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 10 ธ.ค. 2516)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 23 ธ.ค. 2516)
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ได้รับเลือกตั้งเมื่อ 25 ม.ค. 2518, 4 เม.ย. 2519 , 22 เม.ย.2522 ,18 เม.ย. 2526 , 27 ก.ค. 2529 , 24 ก.ค. 2531 , 22 มี.ค. 2535 , 13 ก.ย. 2535 , 2 ก.ค. 2538 และ 17 พ.ย. 2539)
พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2519 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2519-2520 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2526-2529 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2533-2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2535 รองนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2538-2539 รองนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2539-2540 รองนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2543-2547 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2549 สมาชิกวุฒิสภา กทม.
ตำแหน่งที่เคยเป็น :
พ.ศ. 2516-2518 กรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม
พ.ศ. 2523-2526 ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2529-2531 ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง
พ.ศ. 2531-2533 ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2535-2538 ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม
-

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2518, 2519, 2520, 2521, 2523, 2524, 2526, 2527 และ 2528
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
- พ.ศ.2517 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2519 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2519 ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2520 รัตนาภรณ์ (ขั้นที่2)
- พ.ศ.2522 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2524 ประถมภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2526 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2527 ทุติยจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2527 มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.2540 ประถมดิเรกคุณาภรณ์
- พ.ศ.2545 ทุติยจุลจอมเกล้าฯวิเศษ